1.    Bakgrund


1.1    Dessa användar- och försäljningsvillkor ska tillämpas vid användningen av webbplatsen och försäljningen av Ninna Mandin, Mandin Produktion Handelsbolags produkter på denna webbplats, ninnamandin.se

1.2    Denna version (1.1) av användar- och försäljningsvillkor är tillämplig från och med 1 augusti, 2014, tills dess att de ersätts eller ändras enligt paragraf 17.


2.    Definitioner


2.1    ”Avtal” betyder dessa Användar- och försäljningsvillkor.

2.2    ”Beställning” betyder varje beställning som görs av Kunder på Webbplatsen.

2.3    “”Ninna Mandin Jewlry, Ninna Mandin Smycken ” betyder Mandin Produktion Handelsbolag, org. nr. 969744-8539 Slingervägen 7 54432 HJO, som är leverantör av de Produkter som tillhandahålls på Webbplatsen.

2.4    ”Kund” betyder den part som beställer Produkter på Webbplatsen.

2.5    ”Produkt(er)” betyder de produkter som tillhandahålls till försäljning på Webbplatsen och som levereras av Mandin Produktion handelsbolag.  

2.6    ”Webbplatsen” betyder Mandin Produktions webbplats ninnamandin.se


3.    Bekräftelse och registrering


3.1    För att kunna köpa Produkter på Mandin Produktions Webbplats måste Kunden bekräfta att han eller hon accepterar alla villkor i detta avtal genom att gå in på sidan ”Logga in” och registrera sig för ett konto.

3.2    Kunden accepterar Användar- och försäljningsvillkoren genom att klicka i rutan ”Jag accepterar Användar- och försäljningsvillkoren” och registrerar sig som användare för ett konto (”Mitt konto”) genom att välja ett lösenord och ange annan information som efterfrågas i registreringsformuläret såsom t.ex., men inte begränsat till, namn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum och telefonnummer. 

3.3    Bekräftelsen av Användar- och försäljningsvillkoren och registreringen av kontot på Webbplatsen utgör ett bindande avtal mellan Kunden och Mandin Produktion  (”Avtalet”) som träder ikraft i enlighet med dessa Användar- och försäljningsvillkor.  

3.4    En enskild person får inte köpa Produkter på Webbplatsen och får heller inte acceptera Användar- och försäljningsvillkoren om (a) den enskilde inte är 18 år och därför inte kan ingå ett bindande avtal med Mandin Produktion, eller (b) den enskilde är förhindrad att ta emot Produkter eller använda Webbplatsen enligt lagstiftningen i det land där Kunden är bosatt eller från vilket han eller hon använder Webbplatsen.

3.5    Utöver detta Avtal är Kunden och Mandin Produktion bundna av de allmänna villkor som anges i Mandin Produktions Integritetspolicy (”Integritetspolicy”) (se avsnitt 5.4 och avsnitt 6.3).
 


4.    Sekretess


4.1    Kundens användarnamn och lösenord är hemlig information. Kunden är ensam ansvarig för att användarnamn och lösenord förvaras och används på ett betryggande sätt så att uppgifterna behålls konfidentiella och obehörig ej kan få tillgång till uppgifterna.  

4.2    Kunden försäkrar att den information som han eller hon lämnar till Mandin Produktion är korrekt och aktuell. Kunden ansvarar vidare för att vid behov uppdatera denna information.

4.3    Kunden måste omedelbart anmäla till Mandin Produktion via e-post till kristian.mandin@gmail.com om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens inloggningsuppgifter. Kunden är skyldig att omedelbart ändra sitt lösenord om det kommer bort eller om Kunden får reda på att någon annan känner till dennes inloggningsuppgifter. Kunden är ansvarig för varje obehörigt användande som orsakats av obehörigs agerande i händelse av missbruk.


5.    Datasäkerhet


5.1    Mandin Produktion värnar om Kundens personliga integritet och har höga säkerhetskrav för att förhindra intrång från obehöriga. I samband med registrering och användande av Webbplatsen för beställning av Produkter kan Kunden bli ombedd att lämna vissa uppgifter om sig själv, såsom t.ex. namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, postadress m.m. Sådan information om Kunden är privat och konfidentiell. Mandin Produktion kommer inte att lämna ut sådan information till obehöriga. Mandin Produktion kan dock lämna ut uppgifter till myndigheter om det finns misstanke om brott eller om det annars föreskrivs i lag.


5.2    Mandin Produktion behandlar de personuppgifter som Kunden tillhandahåller i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204). Mandin Produktion kommer att behandla dessa personuppgifter för följande ändamål:
a)    för tillhandahållande av Produkter och administration av Beställningar;
b)    för kvalitetsarbete, analys och utveckling av Produkterna;
c)    för marknadsföring riktad till Kunden eller för erbjudanden till Kunden som hör samman med Mandin Produktions produkter, eller produkter och tjänster som tillhandahålls eller marknadsförs av Mandin Produktions samarbetspartners;
d)    för att publicera statistik om Produkterna; och
e)    för fullgörande av skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

5.3    Mandin Produktion är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig för Kundens personuppgifter. Kunden har rätt att, årligen och på skriftlig begäran till Mandin Produktion, få information om vilka personuppgifter om Kunden som Mandin Produktion behandlar. Kunden har också rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Kunden kan vidare, när som helst, skriftligen anmäla att Kunden inte vill motta direktreklam i form av annonser. 

5.4    Mandin Produktions behandling av Kundens personuppgifter Integritetspolicyn som genom denna hänvisning är inkorporerad i detta Avtal och därför ska tillämpas på alla handlingar som företas under detta Avtal. 


6.    Webbplatsens användning av cookies


6.1   Mandin Produktion använder ”cookies” för att optimera Webbplatsens funktion och för att anpassa den efter Kundernas önskemål. En cookie är en textfil som antingen temporärt är placerad på Kundens dataminne (en ”tillfällig cookie”) eller är placerad på Kundens hårddisk (en ”varaktig cookie”) genom en webbläsarserver. Cookies används inte för att köra program eller för att sprida virus till datorn.

6.2    Cookies är unika för Kunden och Kundens dator och kan bara läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien. Syftet med en cookie är att berätta för en webbserver att du har återkommit till en viss sida. När Kunden återkommer till Mandin Produktions Webbplats, gör cookies det möjligt för oss att hämta information som Kunden tidigare lämnat, så att Kunden enkelt kan använda de funktioner som han eller hon själv anpassat. Till exempel, om Kunden registrerar sig för ett köp, hjälper en cookie Mandin Produktion att använda Kundens specifika information (såsom användarnamn, lösenord och preferenser).


7.    Beställning och Orderbekräftelse


7.1    All försäljning och köp enligt detta Avtal ska betecknas som en ”Beställning”. En Beställning accepteras endast i enlighet med dessa Användar- och försäljningsvillkor.

7.2    Kunden gör en Beställning på Webbplatsen genom att placera Produkten/Produkterna i ”Kundkorgen” och sedan går vidare till ”Utcheckning”. Kunden måste bekräfta sin Beställning genom att klicka på knappen ”Slutför beställning” för att lägga sin Beställning.

7.3    När Beställningen har genomfört kommer Kunden att erhålla en ”Orderbekräftelse” via e-post. Orderbekräftelsen innehåller all information om Produkten/Produkterna, pris(er) på Produkten/Produkterna inklusive moms och andra avgifter, leveransdatum, leveranskostnader, betalningsvillkor, information om Kundens ångerrätt (som anges i avsnitt 14 nedan), tillämpliga garantier och andra tjänster som tillhandahålls av Mandin Produktion samt villkor att hävning av Beställningen.


8.    Leverans


8.1    Produkterna levereras normalt inom den tid som från tid till annan anges av Mandin Produktion för den specifika Produkten, om inte annat överenskommits eller angivits i Orderbekräftelsen, och levereras till Kunden med rekommenderat brev (”Leverans”). 

8.2    Mandin Produktion levererar för närvarande endast varor till Sverige. Fraktkostnad per beställning inom Sverige är 50 kr inkl moms. Mandin Produktion förbehåller sig rätten att justera dessa fraktkostnader och expeditionsavgifter till följd av kostnadsökningar som sker under perioden från att Beställningen gjordes fram till dagen för Leverans. 

8.3    Risken för Produkten övergår till Kunden när Leverans har skett i enlighet med avsnitt 8.1 ovan.


9.    Försening


9.1    Försening på Mandin Produktions sida föreligger om Produkten/Produkterna inte levereras eller inte levereras i tid och förseningen inte beror Kunden eller på andra orsaker som Kunden inte är ansvarig för, eller vid force majeure.

9.2    Vid försening har Kunden rätt att hålla inne betalningen och kräva att Beställningen fullgörs eller, om förseningen är av väsentlig betydelse, häva Beställningen. 


10.    Ansvar för fel


10.1    En Produkt är felaktig om Produkten avviker från vad som anges i Beställningen eller i något annat avseende avviker från Kundens berättigade förväntningar på grundval av den information som Mandin Produktion tillhandahållit. Om inte annat föreskrivs i detta Avtal ska Produkterna vara lämpliga för det ändamål som produkter av samma slag i allmänhet är, och besitta de egenskaper som Mandin Produktion har angivit genom att tillhandahålla prover eller modeller.

10.2    Produkten ska också anses felaktig om Mandin Produktion, före försäljningen, underlåtit att informera Kunden om en angelägenhet som rör de egenskaper eller användningen av Produkten som Mandin Produktion känt till eller borde ha känt till, och om vilket Kunden skäligen kan vänta sig bli informerad om, förutsatt att sådan underlåtenhet kan antas ha påverkat köpet.

10.3    Om en Produkt är felaktig har Kunden rätt att begära reparation, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet, hålla inne betalningen, eller, om felet är av väsentlig betydelse för Kunden, häva köpet.

10.4    Mandin Produktion har i första hand rätt att erbjuda reparation eller omleverans om detta kan göras inom skälig tid och utan några ytterligare kostnader för Kunden.

10.5    Mandin Produktion är endast ansvarig för ursprungliga fel, vilket innebär att felet fanns före den tidpunkt då Produkten köptes eller levererades. Inom en period av sex (6) månader anses den felaktiga Produkten besitta ett ursprungligt fel som ska åtgärdas av Mandin Produktion utan kostnad för kunden, om inte Mandin Produktion kan bevisa att felet inte fanns vid tidpunkten för köpet. Efter denna sex månaders period måste Kunden visa att Produkten var behäftad med fel redan vid tidpunkten för leveransen.


11.    Reklamation och returer


11.1    Kunden måste reklamera den felaktiga produkten till Mandin Produktion inom skälig tid efter det att felet upptäcktes (”Reklamation”).

11.2    Kunden måste meddela Mandin Produktion, muntligen eller skriftligen, varför han eller hon anser att Produkten är felaktig. Om Reklamationen är gjord inom två (2) månader efter att felet upptäcktes ska Reklamationen anses vara gjord i tid. Efter tre (3) år förlorar Kunden sin rätt att göra gällande fel i Produkten, förutsatt att ingen garanti med längre frist givits.

11.3    Kunden reklamerar genom att beställa en returblankett från Mandin Produktion, fyller i returblanketten och återsänder den tillsammans med den felaktiga Produkten till Mandin Produktion med rekommenderat brev.

11.4    Mandin Produktion ersätter Kunden för de kostnader som är förknippade med Reklamationen förutsatt att Produkten/Produkterna är felaktig(a) eller Kunden erhållit en annan Produkt än den beställda.

11.5    Om reparation eller omleverans inte sker inom skälig tid efter att Reklamationen gjorts, har Kunden rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet av den aktuella Produkten.

11.6    Hävning av köpet görs genom att skicka ett e-mail till kristian.mandin@gmail.com alternativt genom att ringa till Mandin Produktion på 0734-34 48 84. Vid hävning av köp av den aktuella Produkten ska Kunden returnera Produkten i enlighet med det förfarande för Reklamation som anges i avsnitt 11.3 ovan.


12.   Priser


12.1   Pris(er) på Produkt(erna) anges i Orderbekräftelsen.

12.2    Samtliga priser i Orderbekräftelsen anges i svenska kronor och inkluderar tillämplig moms (för närvarande 25 %) och övriga eventuella skatter. Leveranskostnader och eventuella postförskott är inte inkluderade kommer att tillkomma på det belopp som ska betalas av Kunden. Kunder som beställer 

12.3    De priser som anges på Webbplatsen och i varje Orderbekräftelse anges med reservation för ökade leverantörskostnader, tryckfel, andra felaktigt angivna specifikationer och för utförsäljningar.


13.    Betalning


13.1    Kunden ska erlägga betalning vid den tidpunkt som framgår av varje Orderbekräftelse som framgår av avsnitt 7.3 och avsnitt 12 ovan.

13.2    Betalning kan göras via Paypal. 

13.3    Produkten/Produkterna tillhör Mandin Produktion fram till dess att full betalning har erlagts.
 

14.    Ångerrätt


14.1  Kunden äger rätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) att ångra Avtalet inom fjorton (14) dagar) från den dag då Kunden tog emot Produkten (”Ångerfristen”), s.k. ångerrätt. Om Ångerfristen inte rymmer sju (7) arbetsdagar har Kunden alltid sju (7) arbetsdagar på sig att ångra Avtalet. Med arbetsdagar avses alla årets dagar utom lördagar, söndagar, andra allmänna helgdagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

14.2    Ångerfristen räknas från den dag då Kunden mottog Produkten. Ångerfristen räknas dock tidigast från den dag då Kunden fick del av informationen som tillhandahålls i Orderbekräftelsen enligt vad som anges i avsnitt 7.3. Ångerrätten förfaller om Kunden har börjat använda Produkten/Produkterna under Ångerfristen och/eller tagit bort plomberingen från Produkten/Produkterna.

14.3    Ångerrätten utnyttjas genom insändande av e-post till kristian.mandin@gmail.com eller genom att kontakta Mandin Produktion på 0734-34 48 84. Vid hävning av Beställningen ska Kunden begära en retursedel från Mandin Produktion, fylla i retursedeln och skicka Produkten till Mandin Produktion med rekommenderat brev.

14.4    Om Beställningen har hävts inom Ångerfristen kommer eventuella avgifter som Kunden har erlagt för Produkten att återbetalas av Mandin Produktion inom trettio (30) dagar från det att Mandin Produktion erhöll den returnerade Produkten.


15.    Kontakt

15.1    Kommunikation mellan Kunden och Mandin Produktion och tvärt om, sker via e-post, telefon eller brev, enligt följande:

Mandin Produktion
E-post: kristian.mandin@gmail.com

Telefon: 0734-34 48 84

Adress:

Mandin Produktion

Slingervägen 7

54432 HJO

 

Kunden

E-post, telefonnummer och adress som senast har angetts till Mandin Produktion.

 

16.    Force Majeure

16.1    Mandin Produktion ska befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra någon av sina förpliktelser på grund av en omständighet som hindrar, försenar eller förvärrar fullgörandet av en förpliktelse enligt detta Avtal, såsom åtgärder eller underlåtenhet av myndigheter, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, brist på transportmedel, varor eller energi eller allvarliga olyckshändelser samt fel eller försening i samband med leveranser från underleverantörer som orsakats av sådana omständigheter (“Force Majeure”).

16.2    När Mandin Produktion önskar åberopa en händelse av Force Majeure ska Mandin Produktion meddela Kunden detta utan oskäligt dröjsmål.

16.3    Utan hinder av avsnitt 16.1-16.2 ovan och utan att begränsa Kundens rättigheter enligt avsnitt 9, har Kunden rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan genom anmälan till Mandin Produktion om fullgörandet av en väsentlig förpliktelse enligt detta Avtal fördröjs, på grund av en Force Majeure händelse, med mer än tre (3) månader.

 

17.    Förändringar och tillägg i användar- och försäljningsvillkoren

 

17.1    Mandin Produktion förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Användar- och försäljningsvillkoren. Om några ändringar görs i Användar- och försäljningsvillkoren kommer Mandin Produkiton tillgängliggöra ett nytt exemplar av dessa villkor på http://www.ninnamandin.se

17.2    Emellertid förbehåller sig Mandin Produktion rätten att, närsomhelst, vidta förändringar och åtgärder, omedelbart och utan föregående information, på grund av lagstiftning eller föreskrifter från myndigheter.

17.3    Eventuella ändringar eller modifieringar i Användar- och försäljningsvillkoren kommer att ske skriftligen och Mandin Produktion kommer att tillhandahålla ett nytt exemplar av Användar- och försäljningsvillkoren på ninnamandin.se

 

18.    Avtalet i sin helhet


18.1    Dessa Användar- och försäljningsvillkor utgör hela avtalet mellan Kunden och Mandin Produktion och ska omfatta Kundens köp av Produkten/Produkterna.


19.    Tillämplig lag och tvist


19.1    Svensk lag ska tillämpas på Avtalet utan hänsyn till lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än den svenska ska äga tillämpning.

19.2    Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol eller i domstol i det land där Kunden har sin hemvist.